จำนวนประชากรตำบลวังดิน


Logo เทศบาล

จำนวนประชากรตำบลวังดิน  

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครัวเรือน
1
บ้านวังดิน
196
230
426
139
2
บ้านวังดิน
214
211
425
134
3
บ้านยางจุ้ม
347
327
674
197
4
บ้านยางโทน
423
462
885
267
5
บ้านหนองป่าไร่
279
276
555
163
6
บ้านห้วยโปร่ง
178
186
364
118
7
บ้านวังข่า
230
211
441
143
8
บ้านห้วยปอบ
197
224
421
123
9
บ้านคลองสัมพันธ์
70
62
132
36
10
บ้านวังดิน
170
163
333
100
รวม
2,304
2,352
4,656
1,420

 

09/12/2016

1596

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th