จุดทิ้งขยะอันตราย ตำบลวังดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินได้จัดทำถังขยะอันตรายเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกประเภทของขยะอัตราย ซึ่งได้ติดตั้งให้บริการ จำนวน 10 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

จุดที่ 2 วัดพระพุทธบาทเขาผึ้ง หมู่ที่ 2

จุดที่ 3 อาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 3

จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

จุดที่ 5 หน้าโรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5

จุดที่ 6 อาคารโครงการ SML หมู่ที่ 6

จุดที่ 7 อาคารโครงการ SML หมู่ที่ 7

จุดที่ 8 อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 8

จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

จุดที่ 10 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

06/03/2019

374

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th