เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 2 ต.วังดิน


วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. อบต.วังดินร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวสุพรรษา อินตะนัย หมู่ที่ 2 ต.วังดิน มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค

29/09/2020

263

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th