ประชาสัมพันธ์ !!! ว็บแอป HUG UTT


แจ้งพี่น้องชาวตำบลวังดิน !!!
หากญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก ของท่านเดินทางกลับมาภูมิลำเนาให้รายงานตัวผ่านเว็บแอป HUG UTT ภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงาน กับ อสม. จนท.สาธารณสุข หรือผู้นำชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่บาดของโรคโควิด-19

14/01/2021

250

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th