คำสั่งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 อบต.วังดิน


คำสั่งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 อบต.วังดิน

26/10/2016

98

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th