งดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy)


ขอความร่วมมือการงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy สำหรับเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยและดำเนินการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2565

27/12/2019

135

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th