รักษ์โลก เริ่มได้ด้วย "5Rs"


อบต.วังดิน ประชาสัมพันธ์ความรู้สำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลัด "5Rs"

1. Resuce ลดการใช้

2. Reuse ใช้ซ้ำ

3. Recycle แปรรูปเพิ่มมูลค่า

4. Refuse ปฏิเสธการใช้สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

5 Renewable เลิอกได้ใช้แบบหมุนเวียน

 

ขอบคุณข้อมูล : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

17/09/2020

217

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th