ปราชญ์ชาวบ้าน


Logo เทศบาล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

นายอุดม พิมพ์สงวน : เป็นผู้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลวังดิน เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านนาฏศิลป์ และช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมมากมาย

 

 

 

 

 

 

นางอัญชณา แสนสี : อดีตเป็นประธานสภาวัฒนธรรมวังดิน เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดงานประเพณีต่างๆในชุมชน มีความรู้ความสามารถด้านประเพณีและพิธีกรรม  และช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมมากมาย 
 

 

 

 

 

 

        

นางมารศรี สิงห์เสวก : เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง และช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมมากมาย

 

 

 

 

 

นางสุพรรษา ดอกพุฒ : เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านหัตถกรรม โดยมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าพื้นเมืองลายสองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอตำบลวังดินที่สืบทอดมานับร้อยปี นอกจากนี้ยังช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมมากมาย

 

 

 

 

26/10/2016

850

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th