แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.วังดิน

การจัดเก็บภาษีป้าย

 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

 

การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

การขอใช้น้ำประปา

 

28/06/2018

960

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th