เบอร์โทรศัพท์ผู้นำชุมชน


เบอร์โทรศัพท์ผู้นำชุมชน
 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายวิรัตน์  อ้วนสอาด
นายก อบต.
087-2081733
นายเฟิน ฤกษ์ดี
รองนายก อบต.
081-9142782

นางอัญชณา แสนส

รองนายก อบต.
087-8404128
นายอดุลย์ ขุนอินทร์โพธิ์
เลขานุการนายก อบต.
089-9042021
นายทวี สุขโภนชน์
ประธานสภา อบต.
081-0360892
นายศิวโรจน์ ปันแอ
รองประธานสภา อบต.
084-9443851
นายลำพัง ทองแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1
-
นายประสาท ติคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1
086-2043260
นายประจวบ  แก้วทิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2
086-2052742
นายชาติชาย บุญจันทรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2
087-2122796
นายไผ่ ขันคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3
089-8589799
นายสังวาลย์ ทองแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
086-1044903
นายทวีศักดิ์ แก้วแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5
055-473516
นางสาวปวีณา เอี่ยมมะเฟือง
สมาชิกสภา อบต. 5
089-5675565
นายพยนต์ แสนมั่น
สมาชิกสภา อบต. 6
084-8868434
นายบรรลือ พูลศิริ
สมาชิกสภา อบต. 6
087-8447382
นางสาวสุปราณี ตะโค้
สมาชิกสภา อบต. 7
 
นายเฉลียว เพชรใส
สมาชิกสภา อบต. 7
081-7270823
นายประสา งอกไม้
สมาชิกสภา อบต. 8
089-5651608
นายสังวาลย์  มีอินถา
สมาชิกสภา อบต. 8
089-5651608
นายส่วน น้อยบุตร
สมาชิกสภา อบต. 9
087-8382203
นางทองสุข ใจกัน
สมาชิกสภา อบต. 9
086-2022626
นายจรูญ  มูลจันทรง
สมาชิกสภา อบต. 10
086-2086523
นายศุภฤกษ์  แข่งขัน
ปลัด อบต.
086-6746221,
081-0268076
นางสายฝน  กาญจน์แก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง
089-2685905
นายศรายุทธ์  สายญาติ
หัวหน้าส่วนโยธา
081-9717950
 
สำนักงาน อบต.
055-819089
 

 

 

26/10/2016

896

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th