โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินจัดโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ทั้งนี้ องค์การบริหารวส่วนตำบลวังดินได้มอบอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้จัดทำและแจกให้แก่ประฃาฃนในตำบลวังดิน จำนวน 4,025 ชิ้น

31/03/2020

430

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th