โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลวังดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ตำบลวังดิน โดยการตั้งจุดคัดกรองเข้า-ออกตำบลวังดิน จำนวน 3 จุด ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2563

 

05/05/2020

435

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th