สภาพภูมิศาสตร์


Logo เทศบาล

สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ตำบลวังดิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางห่างจาก อ.เมืองอุตรดิตถ์ ถึงตำบลวังดิน 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 29,375 ไร่ พื้นที่ราบ 17,663 ไร่ พื้นที่ภูเขา 11,712 ไร่

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ / ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ / ทิศตะวันออก ติดกับตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ / ทิศตะวันตก ติดกับตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

ภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังดิน มีลักษณะลอนลาด ลอนชัน เป็นภูเขาส่วนมากมีที่ราบหุบเขาเป็นจุดๆทั่วไป ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-400 เมตร

การปกครอง : ตำบลวังดิน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,734 คน เป็นชาย 2,334 คน หญิง 2,400 คน 1,408 ครัวเรือน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน คือ

  • หมู่ที่ 1 บ้านวังดิน จำนวนประชากร ชาย 196 คน หญิง 299 คน รวม 425 คน จำนวนครัวเรือนจริง 137 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 2 บ้านวังดิน จำนวนประชากร ชาย 218 คน หญิง 216 คน รวม 434 คน จำนวนครัวเรือนจริง 133 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 3 บ้านยางจุ้ม จำนวนประชากร ชาย 351 คน หญิง 325 คน รวม 676 คน จำนวนครัวเรือนจริง 196 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน จำนวนประชากร ชาย 431 คน หญิง 465 คน รวม 896 คน จำนวนครัวเรือนจริง 264 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่ จำนวนประชากร ชาย 281 คน หญิง 293 คน รวม 574 คน จำนวนครัวเรือนจริง 163 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง จำนวนประชากร ชาย 183 คน หญิง 191 คน รวม 374 คน จำนวนครัวเรือนจริง 117 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า จำนวนประชากร ชาย 243 คน หญิง 226 คน รวม 469 คน จำนวนครัวเรือนจริง 142 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ จำนวนประชากร ชาย 194 คน หญิง 228 คน รวม 422 คน จำนวนครัวเรือนจริง 132 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 9 บ้านคลองสัมพันธ์ จำนวนประชากร ชาย 69 คน หญิง 66 คน รวม 135 คน จำนวนครัวเรือนจริง 33 ครัวเรือน
  • หมู่ที่ 10 บ้านวังดิน จำนวนประชากร 168 คน หญิง 161 คน รวม 329 คน จำนวนครัวเรือนจริง 100 ครัวเรือน
-------------
 
 
 

 

09/12/2016

1674

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th