องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินข้อมูลการให้บริการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-01-05 ประกาศ อบต.วังดิน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ของนายสุพจน์ วังเทียน) (ดู : 2)


2021-12-13 ประกาศ อบต.วังดิน เรื่อง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ของนายสุพจน์ วังเทียน (ดู : 10)
2021-10-19 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สถ./ผถ. ท้องถิ่น (ดู : 40)
2021-09-28 วันพระราชทานธงชาติไทย (ดู : 51)
2021-05-28 รณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก 2564 (ดู : 120)
2021-04-19 สายด่วนนิรภัย (ดู : 126)
2021-03-19 ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการยึดหลักคาถา 5 ย. (ดู : 126)
2021-03-04 อัพเดทมาตรการ เข้า-ออก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 161)
2021-02-08 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 158)
2021-02-04 ประชาสัมพันธ์ !!! มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 64) (ดู : 187)
2021-01-14 ประชาสัมพันธ์ !!! ว็บแอป HUG UTT (ดู : 250)
2021-01-13 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนตำบลวังดิน ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี (ดู : 191)
2021-01-07 ประชาสัมพันธ์ !!! การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน (ดู : 326)
2020-12-18 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 134)
2020-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ดู : 357)
2020-10-21 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ดู : 274)
2020-10-05 การดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่ (ดู : 295)
2020-09-29 เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า (ดู : 264)
2020-09-29 เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 2 ต.วังดิน (ดู : 263)
2020-09-29 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 313)
2020-09-17 รักษ์โลก เริ่มได้ด้วย "5Rs" (ดู : 217)
2020-08-11 โครงการ "พัฒนาตำบลวังดิน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 384)
2020-07-29 ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ดู : 375)
2020-07-24 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสาย ห้วยปอบ-คลองสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม (ดู : 427)
2020-07-13 ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้น ป.6 - ม.3 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน (ดู : 432)
2020-07-09 รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (ดู : 235)
2020-06-29 พ่นสารเคมีกำจัดยุงให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวังดิน (ดู : 341)
2020-06-19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 (ดู : 169)
2020-06-15 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ดู : 249)
2020-06-11 รณรงค์การคัดแยกขยะ (ดู : 261)
2020-06-05 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า (ดู : 439)
2020-06-05 วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก "3 วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" (ดู : 221)
2020-06-01 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน (ดู : 337)
2020-05-08 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ (ดู : 258)
2020-05-05 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลวังดิน (ดู : 435)
2020-04-22 วีดิโิอการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 47)
2020-03-31 โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 430)
2020-03-18 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ (ดู : 129)
2020-03-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง (ดู : 1164)
2020-03-06 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 244)
2020-02-10 10 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม (ดู : 159)
2020-02-07 โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (ดู : 360)
2020-02-05 สนับสนุนการใช้ภาชานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 331)
2020-01-20 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.วังดิน ปี 2563 (ดู : 349)
2019-12-27 งดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) (ดู : 135)
2019-12-09 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 130)
2019-11-13 8 แนวทางสอนลูกให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 145)
2019-06-26 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 506)
2019-06-13 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ดู : 563)
2019-06-03 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ (ดู : 277)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อบต.วังดิน (ดู : 649)
2019-05-30 โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกถนนสายเต่ตกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 625)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังดิน ถนนสายบ้านวังดิน-ตำบลขุนฝาง (ดู : 506)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง บริเวณถนนสายห้วยยิงสู้ (ดู : 514)
2019-05-30 โครงการขุดลอกคลองห้วยสว่าง บริเวณโค้งยายเหถึงที่นางแป้น แดงไสว หมู่ที่ 3 บ้านยางจุ้ม (ดู : 514)
2019-05-30 โครงการขุดลอกคลองห้วยโปร่ง บริเวณสายพ่อขาแพร่ถึงนานายเฉย หมู่ที่ 2 บ้านวังดิน (ดู : 524)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายจรัญ นุอินทร์ ถึงบ้านนายสาย สังข์ไทย หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน (ดู : 540)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายรอด-ไร่นายปา แดงสด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 486)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายบ้านคลองสัมพัธ์ถึงหนองตูบลี้ (ดู : 513)
2019-05-30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังข่า-น้ำตกวังดิน หมู่ที่ 7 (ดู : 453)
2019-05-30 โครงการปรับปรุงพืนที่สนามกีฬาเอนกประสงค์พื้นที่ดินขุดดินถมไม่น้อยกว่า 11,210 ตร.ม. (ดู : 545)
2019-05-30 โครงการปรับปรุบซ่อมแซมถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยปอบ-บ้านคลองสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 (ดู : 643)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองตูบลี้ (ต่อจากของเก่า) บ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5 (ดู : 511)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด) บริเวณบ้านนายทองหล่อ จันทร์พริก บ้านวังดิน หมู่ที่ 10 (ดู : 488)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายแก้ว เรือนคำ ถึงนานายประดล หลวงจันทร์ บ้านวังข่า หมู่ที่ 7 (ดู : 524)
2019-05-30 โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาออกจากระบบประบาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) บ้านวังข่า (ดู : 610)
2019-03-06 จุดทิ้งขยะอันตราย ตำบลวังดิน (ดู : 374)
2019-01-04 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 331)
2018-11-26 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 630)
2018-11-22 ข้อบัญญัติปี 2561 (ดู : 719)
2018-11-22 ข้อบัญญัติปี 2562 (ดู : 745)
2018-11-20 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาและผู้นำฝ่ายปกครอง (ดู : 731)
2018-11-08 รณรงค์ป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการ (ดู : 355)
2018-08-07 ภาษีป้าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 488)
2018-08-07 ข้อบัญญัติ เรื่องการกำหนดและเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2561 (ดู : 463)
2018-06-28 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 958)

2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 10 (ดู : 81)


2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 5 (ดู : 91)
2020-12-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ดู : 84)
2020-12-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ดู : 87)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้า อบต.วังดิน (ดู : 85)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 87)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 86)
2020-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับจากภัยภิบัติ (ดู : 81)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างโครงการวางท่อเมน หมู่ 7 และ หมู่ 1 (ดู : 82)
2018-11-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงว่อมแวมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.71-001 สายบ้านห้วยปอบ-บ้านคลองสัมพันธ์หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 820)
2018-11-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงว่อมแวมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.71-002 สายบ้านวังข่า-น้ำตกวังดิน หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า (ดู : 819)
2018-11-20 การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 419)

2021-06-14 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 44)


2020-12-24 ประชาสัมพันธ์ !!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 181)
2020-09-02 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 46)
2020-06-20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) (ดู : 46)
2020-06-20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน (กรมธนารักษ์) (ดู : 44)
2020-06-20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 77)
2020-04-23 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 74)
2020-04-23 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 42)
2019-10-04 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 115)
2019-02-12 บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 397)
2019-01-04 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 312)

ภาพกิจกรรมอบต.วังดิน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ผลกระทบจากโรคลัมปี สกิล

กิจกรรมการเรียนการสอน On - hand ณ บ้านผู้เรียน

บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค "ลัมปี สกิน"

ทำความสะอาดและปรับปรุง ร.ร.บ้านหนองป่าไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI)
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th